مکانتهران
کار فعلیتدریس
کار قبلیتدریس
متخصص درحکمت، فلسفه، منطق، طب، ریاضیات، نجوم و ...
تجربیات15 سال

بیوگرافی

مدرس علوم تمدن اسلامی