مکانتهران
کار فعلیتدریس، طبابت
کار قبلیتدریس، طبابت
متخصص درعلوم تمدن اسلامی
تجربیات20 سال

بیوگرافی

استاد مسعود فخاری